Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er HOLBÆK GYMNASTIKFORENING, stiftet 11. maj 1928. Foreningens hjemsted er Holbæk kommune.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at tilbyde idrætsaktiviteten gymnastik i dens mange forskellige former.

§ 3 Medlemskab
Foreningen er medlem af DGI Midt og Vestsjælland, og GymDanmark under DIF og undergivet disses love og bestemmelser.

§ 4 Optagelse af medlemmer
Som medlem kan optages enhver, der ønsker at deltage i foreningens aktiviteter.

§ 5 Kontingent
Betaling (kontingent) for de enkelte aktiviteter fastsættes af bestyrelsen. Kvittering for kontingent gælder som medlemsbevis i perioden 1/4—31/3.

§ 6 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling, som afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i de lokale medier.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år, eller forældre til yngre gymnaster. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Valgbar er ethvert medlem over 18 år eller forældre til yngre gymnaster.

§ 7 Dagsorden:
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
                      1.   Valg af dirigent og 2 stemmetællere
                      2.   Bestyrelsens beretning
                      3.   Det reviderede regnskab forelægges
                      4.   Behandling af indkomne forslag
                      5.   Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt suppleant.
                            Lige år vælges 4 medlemmer, ulige år vælges 3 medlemmer.
                      6.   Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.
                      7.   Eventuelt.
 
Ved alle valg og beslutninger kræves simpelt stemmeflertal, se dog § 12 og § 13.
 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller såfremt 50 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes snarest og senest 2 måneder efter begæringens fremsættelse og indkaldes efter samme regler som den ordinære generalforsamling.

§ 9 Bestyrelse — valg.
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen består af formand, næstformand, økonomiansvarlig, sekretær og yderligere 3 medlemmer.  Valget er for en 2-årig periode, 4 vælges i lige år, 3 i ulige år. Dertil vælges en suppleant for de 7 medlemmer for 1 år. Såfremt man på generalforsamlingen ikke kan få valgt det nævnte antal bestyrelsesmedlemmer, kan generalforsamlingen give bestyrelsen bemyndigelse til at supplere sig selv således, at evt. udpegede medlemmer er på valg ved førstkommende generalforsamling.
I tilfælde af vakance i bestyrelsen i løbet af året kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.
 

§ 10 Konstituering — tegningsret.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, økonomiansvarlig og sekretær, dog tilstræbes det at formand og økonomiansvarlig ikke er på valg samme år.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Foreningen tegnes af formanden.
Bestyrelsen kan antage en kasserer til at føre foreningens regnskab og medlemskartotek.
Ved større økonomiske dispositioner kræves underskrift af både formand og økonomiansvarlig.
Bestyrelsen fører referat over bestyrelsesmøder.
 
 

§ 11 Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet skal inden forelæggelse på generalforsamlingen være revideret af 2 revisorer, hver valgt for en 2-årig periode. Regnskabet skal underskrives jf. gældende regler for Holbæk Kommune udarbejdet i Administrationsgrundlag for Kultur og fritid
Hvert år afgår en revisor.
Der vælges hvert år 1 suppleant for 1 år.

§ 12 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 13 Foreningens opløsning
Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at en sådan vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 og højst 3 måneders mellemrum.
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue et formål, der bestemmes af den sidst afholdte generalforsamling, men dog således at kun områder med relation til gymnastik kan tilgodeses.

Vedtaget den 11. maj 1928.
Ændret 1946, 1966, 1978, 1982, 1992, 1996, 2001, 2004
Sidst ændret den 26. marts 2019.

Vores sponsorer